การศึกษา
สัมมนานักการศึกษาสวนสัตว์ภูมิภาคเอเชีย ครั้งที่ ๕
สวนสัตว์ดุสิต ได้จัดส่งพนักงานฝ่ายการศึกษาเข้าร่วมการสัมมนานักการศึกษาสวนสัตว์ภูมิภาคเอเชีย ครั้งที่ ๕ (The 5 th Asian Zoo Educators Conference 2015) ระหว่างวันที่ ๗ - ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๘ ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี อ่านรายละเอียด คลิก
โครงการนำนักเรียนเข้าเรียนรู้ในสวนสัตว์ สวนสัตว์ดุสิต
การดำเนินงานขององค์การสวนสัตวืและแผนปฏิรูปการศึกษาแห่งชาติ รวมทั้งภารกิจในยุทธศาสตร์ของการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10  ได้อัญเชิญ “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” มาเป็นปรัชญาในการพัฒนาและบริหารประเทศ
การอบรมเยาวชนอาสาสมัครสวนสัตว์ดุสิต
เพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงานในสวนสัตว์ในช่วงวันหยุดและปิดภาคเรียน ซึ่งเป็นการเสริมทักษะและเพิ่มประสบการณ์การทำงานให้แก่เยาวชน
สวนสัตว์สู่ชุมชน สวนสัตว์ดุสิต
สวนสัตว์สู่ชุมชน Zoo Outreach เป็นหนึ่งในกลยุทธ์ของแผนงานการส่งเสริมการศึกษาที่มุ่งเน้นการเพิ่มขีดความสามารถในการดำเนินงาน ลักษณะของกิจกรรมสวนสัตว์สู่ชุมชน เป็นโปรแกรมการจัดการศึกษาจากแหล่งเรียนรู้Engine by MAKEWEBEASY